Ženski gudački kvartet „Vollmond”

Mlade i u svoje instrumente zaljubljene vi­o­li­nist­ki­nje Mi­la­na Bje­lo­ba­ba i Lu­na Ko­sta­di­no­vić, vi­o­list­ki­nja Alek­san­dra Ki­ja­no­vić i vi­o­lon­če­list­ki­nja Ana Du­lo­vić čine kvartet „Vol­lmond”.

Upoznale su se i sprijateljile prošlog leta, u avgustu na „Kampu za ka­me­r­nu mu­zi­ku” održanom na Iva­no­vim Ko­ri­ti­ma na Lovćenu u Crnoj Gori. Milana, Luna i Aleksandra su iz Beograda a Ana je rodom iz Risna. Beograđanke su ujed­no i čla­ni­ce in­ter­na­ci­o­nal­nog or­ke­stra u Lju­blja­ni, ko­ji pri­pa­da Aka­de­mi­ji „Bra­ni­mir Slo­kar”, takođe i čla­ni­ce an­sam­bla „Me­ta­mor­fo­zis” u Be­o­gra­du. Lu­na i Mi­la­na su i ho­no­rar­ne čla­ni­ce Be­o­gra – d­ske fil­har­mo­ni­je, dok je Ana Du­lo­vić čla­ni­ca Cr­no­gor­skog sim­fo­nij­skog or­ke­stra.

Kvartet Vollmond

Ljubav prema klasičnoj muzici kod njih je probuđena u ranom detinjstvu i od tada se ne odvajaju od svojih instrumenata. Svakodnevno samostalno vežbaju i usavršavaju se, a pred zajedničke nastupe izaberu adekvatnu lokaciju za dodatno, zajedničko uvežbavanje. Gde god to bilo, njima ništa nije teško jer rade ono što vole.

U ovom sastavu do sada su imale nekoliko nastupa u Crnoj Gori, a prvi zajednički nastup – koncert u Beogradu imale su početkom aprila u nesvakidašnjem ambijentu Muzičke galerije Kolarčeve zadužbine. Naime, koncertom kojim su ove četiri mlade dame posvećene svojoj profesiji publiku provele kroz neobičan program kompozicija Betovena, Hajdna i Veberna, otvorena je Kolarac Take Over koncertna sezona koju je inicirao Savet mladih, a realizuje se uz podršku programa Kreativna Evropa.

Poput nemačke reči Vol­lmond koja pre­vo­dena na srpski jezik znači „pun me­sec”, odnosno ne­što što fa­sci­ni­ra mi­li­jar­de lju­di, po­kre­će mo­ra i oke­a­ne na pla­ne­ti i ne­is­crp­na je in­spi­ra­ci­ja umet­ni­ci­ma, tako naše mlade i perspektivne umet­ni­ce svojim muziciranjem, energijom i lepotom oduševljavaju publiku na svojim nastupima. U ju­lu je u njihovom kalendaru rezervisan termin za zajednički nastup u Ko­to­ru na Fe­sti­va­lu gu­da­ča.

By JST

***foto: dan.co.me

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *